Studio Polaroids, circa 1988.
Set Title: Studio Polaroids
Date: 01/01/1988
Meta Data: